Stanowisko do badań przebicia

Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych Opiekun: dr hab. inż. Radosław Jasiński, adiunkt
Lokalizacja: ul. Krzywoustego 7, 44-100 Gliwice E-mail radoslaw.jasinski@polsl.pl
WWW: Telefon: 32 237-11-31, 32 237-11-27
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: Katedra Konstrukcji Budowlanych
NazwaName
Stanowisko do badań przebicia Punching shear test stand
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Stanowisko do badań przebicia, w którym prowadzone są badania połączeń płyty ze słupem. W stanowisku możliwe jest badanie elementów składających się z płyty żelbetowej o maksymalnych wymiarach rzutu równych 2,65 m x 2,65m, grubości do 30 cm oraz fragmentu słupa o wysokości około 1,0 m. Stanowisko pozwala na obciążenia modelu siłami pionowymi maksymalnie o wartości około 3000 kN, również przy dużych przemieszczeniach rzędu 1,2 m. Oprócz tego dopuszcza się wywołanie obciążeń poziomych do wartości rzędu 500 kN, bez nadmiernych odkształceń. Stanowisko zostało gruntownie wyremontowane i wzmocnione w grudniu 2007 roku. Stan techniczny uznać należy za bardzo dobry. Zasadniczymi elementami stanowiska są pierścieniowe stalowe rygle górne 1, 2, 3, wykonane z zespawanych pasami ceowników. Model mocowany jest do wewnętrznego rygla 1 za pomocą 16 śrub M65. Obciążenie modelu wywierane jest za pomocą dwuteleskopowego siłownika hydraulicznego (sterowanego z ręcznej pompy hydraulicznej) 4 o udźwigu 1200 kN i zakresie 120 cm. Siłę wymuszającą mierzy się za pomocą siłomierza elektrooporowego 5 o zakresie wskazań 2000 kN, ustawionego przegubowo na siłowniku hydraulicznym. Widok kompletnego stanowiska przedstawiono na rys. 1, a siłownik hydrauliczny o dużym wysuwie pokazano na rys. 2.• Punching shear test stand, in which research is carried out the slab-column connections. The stand is possible to study the components of reinforced concrete slabs with a maximum line size equal to 2.65 mx 2.65 m, a thickness of 30 cm and a fragment of a column of length about 1.0 m. The stand allows to load up the vertical forces of the model with a value of approximately 3000 kN, also with large movements around 1.2 m. In addition, is allowed to the value of horizontal load of 500 kN without excessive strain. The stand has been completely renovated and strengthened in December 2007. Technical condition should be regarded as very good. The essential elements of the position are the upper ring steel bolts 1, 2, 3, belts made of welded channel sections. The model is mounted to the internal lock 1 by means of 16 bolts M65. The load model is exerted by means of hydraulic jack (controlled with manual hydraulic pump) 4 with a lifting capacity of 1200 kN and 120 cm range. Forcing strength is measured using a dynamometer 5 on the indications of 2000 kN, set in pivoting hydraulic actuator. View the position shown in Figure 1 and hydraulick jack with large strock presents on figure 2..
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
W stanowisku badań można fragmenty ustrojów płytowo słupowych o wymiarach płyt 3,0x3,0m. Maksymalna pionowa siła wymuszająca w zależności od zastosowanego siłownika hydraulicznego wynosić może 1000 – 3000 kN. Maksymalna siła pozioma wynosi 600 kN. Maksymalne przemieszczenia górnej powierzchni płyty wynosi 1200 mm.The test stand can research parts of slab-column structures about sized plates 3.0 x3, 0m. Maximum vertical force forcing depending on the applied hydraulic cylinder may be 1000 - 3000 kN. The maximum horizontal force is 600 kN. The maximum displacement of the upper surface of the panel is 1200 mm.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
[1] Badania ustrojów płytowo-słupowych zbrojonych stalą zróżnicowanej ciągliwości
NB-150/RB-2/07 (Autorzy: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, Dr inż. Radosław Jasiński, Mgr inż. Radosław Kupczyk, Mgr inż. Mirosław Wieczorek)

[2] Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”; umowa o dofinansowanie POIG.01.01.02-10-106/09-03
Numer i nazwa Pakietu Tematycznego (PT): PT 1 „Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowania konstrukcji”
Numer i nazwa tematu badawczego: T.1.3 „Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo-słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie”
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, Dr inż. Barbara Wieczorek, dr inż. Mirosław Wieczorek, dr inż. Zbigniew Pająk
[1] Research of slab-column structures reinforced with steel different ductility. Work to order NB-150/RB-2/07 (Autors: Prof. Włodzimierz Starosolski, PhD CEng Radosław Jasiński, MSc CEng Radosław Kupczyk, MSc CEng Mirosław Wieczorek)

[2] Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”; umowa o dofinansowanie POIG.01.01.02-10-106/09-03
Numer i nazwa Pakietu Tematycznego (PT): PT 1 „Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowania konstrukcji”
Numer i nazwa tematu badawczego: T.1.3 „Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo-słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie”
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, Dr inż. Barbara Wieczorek, dr inż. Mirosław Wieczorek, dr inż. Zbigniew Pająk
Informacje dodatkoweAdditional information
Stanowisko pozwala na badania ustrojów płytowo-słupowych w fazie do zniszczenia jak i po przebiciu przy dużych przemieszczeniachThe test stand allows the testing slab-colum structures in the phase of destruction and after punching at the large movements.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
konstrukcje żelbetowe, ustroje płytowo-słupowe, przebicie, 5.6 Budownictwo
Zdjęcia, filmy, pliki do pobrania i inne media
Zdjęcia


Rys. 1. Stanowisko do badań przebicia

Rys. 2. Siłownik hydrauliczny o dużym wysuwie