Kryteria wyszukiwania

Nazwa:                  
Dziedzina nauki:
Słowa kluczowe:     zobacz wszystkich

Lista laboratoriów spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Nazwa Dziedziny nauki Słowa kluczowe  
1. Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jądrowego Fizyka,
Chemia
spectrometer, detector alpha, detector gamma, radioactivity measurements, 210Pb, 137Cs, detektor, spektrometr alfa, spektrometr alfa, pomiary radioaktywności, Pb-210, Cs-137 szczegóły »
2. Biomechatroniki i biomanipulatorów Antropologia,
Mechanika,
Technika w medycynie
Lokomocja szczegóły »
3. Bioremediacji Gruntów Biotechnologia środowiskowa,
Naukowe podstawy ochrony przyrody,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb,
Gleboznawstwo
soil, bioremediation, environmental protectioon, contamination szczegóły »
4. IMIiB - Pracownia Analiz Chemicznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa szczegóły »
5. IMIiB - Pracownia Badań Materiałów Polimerowych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa polymeric materials, polymer materials examinations szczegóły »
6. IMIiB - Pracownia Fotowoltaiki i Badania Własności Elektrycznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektroenergetyka,
Elektronika
photovoltaics, silicon solar cells, dye-sensitized solar cells, electrical properties, current-voltage characteristics, optical properties szczegóły »
7. IMIiB - Pracownia Kontroli Materiałograficznej i Zarządzania Jakością Wytwarzania Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
preparatyka materiałów do celów mikroskopii świetlnej i skaningowej, sitodruk, obróbka cieplna, fotowoltaika materials preparation for light and scanning microscopy, screen-printing, heat treatment, photovoltaics szczegóły »
8. IMIiB - Pracownia Metodyki Mikroskopii Świetlnej i Stereologii Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
inżynieria materiałowa, struktura materiałów, mikroskopia świetlna, materials ingineering, structure of materials, light microscopy szczegóły »
9. Laboraotirum Robotów Mobilnych mobile robots, mobilny robot, mobilne roboty szczegóły »
10. Laborarorium Spektrosopii Elektronów Augera Fizyka,
Chemia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Elektronika,
Telekomunikacja,
Metody komputerowe w nauce
szczegóły »
11. Laboratorium szczegóły »
12. Laboratorium Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej Chemia,
Inżynieria ochrony środowiska
Absorpcyjna Spektroskopia Atomowa; Atomic Absorption Spectroscopy; metals concentration analysis; analiza stężenia metali; trace analysis; analiza śladowa; environmental samples analysis; analiza próbek środowiskowych szczegóły »
13. Laboratorium Aerozoli Środowiskowych i Bioaerozoli Microbiology of air, bioaerosol, bacteria, microscopic fungi szczegóły »
14. Laboratorium Akustyki Budowlanej Budownictwo izolacyjność akustyczna, dźwiękochłonność, dźwięki powietrzne, dźwięki uderzeniowe, airborne sound insulation, impact sound insulation, sound absorption coefficient szczegóły »
15. Laboratorium analityczne Inżynieria ochrony środowiska szczegóły »
16. Laboratorium Analiz Ekotoksykologicznych Inżynieria ochrony środowiska toksykologia, fotochemia szczegóły »
17. Laboratorium Analizy Danych Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce
szczegóły »
18. Laboratorium Aparatury Rentgenowskiej szczegóły »
19. Laboratorium Badania Drgań i Hałasu Mechanika,
Metrologia i normowanie,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo
szczegóły »
20. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa Cykliczne testy korozyjne, charakterysyki chrono-wolt-amperometryczne szczegóły »
21. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych i Analiz Spektralnych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa SPM AFM MFM EFM nanolitografia szczegóły »
22. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Preparatyki do Celów Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa polerka jonowa, napylarka, plasma cleaner szczegóły »
23. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Symulacji Procesów Metalurgicznych i Badań Dylatometrycznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce
Analiza termiczno-derywacyjna, UMSA, krystalizacja metali, mikrostruktura, faza, eutektyka szczegóły »
24. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Technologii Kształtowania Protez Stomatologicznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie
szczegóły »
25. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Stomatologia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Technika w medycynie
Odlewanie, spawanie, wypalanie porcelany, spiekanie cyrkonu szczegóły »
26. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Własności Mechanicznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery
Statyczna próba rozciągania, Ultimate tensile test Statyczna próba ściskania, Compression test Statyczna próba trójpunktowego zginania, The three point Bendig test Pomiar twardości, Hardness test Pomiar mikrotwardości, Microhardness test Pomiar udarności, Impact toughness test Pomiar udarności metodą Charpy’ego, The Charpy impact test szczegóły »
27. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Wysokorozdzielczej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
SEM, skaningowy mikroskop elektronowy, badania metalograficzne, analiza spektralna, EDS, WDS, EBSD scanning electron microscopy, metallographic examinations, spectral analysis, EDS, WDS, EBSD szczegóły »
28. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa transmisyjna mikroskopia elektronowa, transmission electron microscopy nanomateriały, nanomaterials badania struktury i składu chemicznego materiałów, structural and chemical analysis of materials szczegóły »
29. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Pracownia Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Bioinżynierii i Protetyce Stomatologicznej Stomatologia,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce
system CAD/CAM, wtrysk, spiekanie szczegóły »
30. Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich, Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej, Fluorescencyjnej i Spektroskopii Emisyjnej Analiza składu fazowego, pomiary naprężeń, analizy tekstury / Phase analysis, Measurements of stresses, Texture analysis szczegóły »
31. Laboratorium Badań Fotoelektrycznych, Magnetoelektrycznych i Fotomagnetoelektrycznych Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
spektroskopia impedancyjna, fotoprzewodnictwo, efekt fotomagnetoelektryczny, magnetorezystancja, szczegóły »
32. Laboratorium Badań Konstrukcji i Materiałów Katedry Inżynierii Budowlanej Budownictwo konstrukcje murowe, żelbetowe i drewniane; masonry, reinforced concrete and timber structures; badania statyczne, cykliczne i zmęczeniowe; static, cyclic and fatigue tests; wzmacnianie konstrukcji; structural strengthening; recykling betonu; concrete recycling; wtórne wykorzystanie elementów konstrukcyjnych; reuse of structural elements. szczegóły »
33. Laboratorium Badań Nieniszczacych Katedry Konstrukcji Budowlanych Budownictwo metody nieniszczące, lokalizacja stali zbrojeniowej, wykrywanie prętów zbrojeniowych, określanie średnicy zbrojenia, ustalanie grubości otuliny betonowej, badanie sklerometryczne betonu, określanie wytrzymałości betonu w konstrukcji, wykrywanie wad struktury betonu, badanie rozwarstwienia konstrukcji betonowej non-destructive methods, location of reinforcing bars, rebar detection, determination of the diameter of the reinforcement, determination of concrete cover thickness, sclerometric testing of concre, determination of the strength of concrete in construction, detection of defects in the concrete structure, detection of delamination of the concrete structure szczegóły »
34. Laboratorium Badań Niszczących Katedry Konstrukcji Budowlanych Budownictwo Konstrukcje żelbetowe, ustroje płytowo-słupowe, konstrukcje murowe, ściany poddane ścinaniu, ścinanie pionowe, ścinanie poziome, deformacje górnicze szczegóły »
35. Laboratorium Badań Optycznych Własności Ciał Stałych Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
właściwości optyczne, struktura energetyczna, anizotropia optyczna szczegóły »
36. laboratorium badań psychotechnicznych szczegóły »
37. Laboratorium Badań Starzeniowych Budownictwo Starzenie atmosferyczne, klimat symulowany, przyspieszone starzenie, trwałość Weathering, simulated climate, accelerated aging, durability szczegóły »
38. Laboratorium Badań Tłoczności Mechanika,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce
ocena tłoczności, drawability evaluation, próba Erichsena, Erichsen test,kształtowanie cieczą, tłoczenie, hydroforming, stamping szczegóły »
39. Laboratorium Badań Własności Mechanicznych Materiałów Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie
szczegóły »
40. Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Budownictwo metody niszczące, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie destructive methods, compressive strength, tensile strength szczegóły »
41. Laboratorium Badań Zagrozeń w Środowisku Pracy szczegóły »
42. Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii Nauki o zarządzaniu szczegóły »
43. Laboratorium biologii molekularnej Biologia molekularna,
Biotechnologia molekularna,
Mikrobiologia
PCR-DGGE, FISH, biodiversity, microbial community monitoring szczegóły »
44. Laboratorium Biomerii szczegóły »
45. Laboratorium BIONIKI szczegóły »
46. Laboratorium Charakteryzacji Materiałów i Struktur Elektronicznych szczegóły »
47. Laboratorium Chemii Materiałów Budowlanych Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
korozja betonu, materiały budowlane, chemia materiałów budowlanych, mikroskop stereoskopowy, mikroskop metalograficzny, miareczkowanie, potencjometria, Vickers microhardness tester, building materials chemistry, durability of building materials, concrete corrosion, Bauchemie Methoden szczegóły »
48. Laboratorium datowania luminescencyjnego Fizyka,
Geofizyka,
Geologia
datowanie luminescencyjne, dawka ekwiwalentna, dawka roczna, luminescence dating, equivalent dose, dose rate, OSL, TL, szczegóły »
49. Laboratorium Dendrochronologiczne Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Klimatologia,
Geochemia,
Geofizyka
Dendrochronologia, roczne przyrosty drzew, rekonstrukcje zmian klimatu, lekkie izotopy stabilne, spektrometria mas, alfa celuloza, glukoza szczegóły »
50. Laboratorium drogowe Budownictwo,
Górnictwo
Mieszanki mineralno-asfaltowe, asfalt, lepiszcze, grunty, kruszywa, nawierzchnie drogowe, materiały drogowe, spoiwa, spoiwa drogowe, Hot mix asphalt, asphalt binder, soils, aggregates, road pavement, road materials, binders, hydraulic road binders, szczegóły »
51. Laboratorium Dynamiki Budowli Katedry Konstrukcji Budowlanych Mechanika,
Budownictwo
dynamika budowli, pomiary drgań, analiza modalna, badania konstrukcji budowlanych szczegóły »
52. Laboratorium Ekologicznych Materiałów Dla Górnictwa szczegóły »
53. Laboratorium Elekrtroniki Samochodowej szczegóły »
54. Laboratorium elektrycznych pomiarów dokładnych Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce
kalibracja (calibration), pomiary impedancji (impedance measurements), pomiary wzorców indukcyjności własnej (self -inductance standard measurements) szczegóły »
55. Laboratorium Elementów Elektronicznych szczegóły »
56. Laboratorium EMC - Kompatybilności Elektromagnetycznej Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne
Kompatybilność Elektromagnetyczna, EMC, ESD, BURST, SURGE, PQT szczegóły »
57. Laboratorium Fizyki Cieplnej Budownictwo Procesy transportu masy i ciepła, budownictwo energooszczędne i ekologiczne. Transport processes of mass and heat, energy-efficient and ecological building engineering. szczegóły »
58. Laboratorium fotochemiczne Inżynieria ochrony środowiska Fotodegradacja, wolne rodniki, usunięcie, mikrozanieczyszczenia antropogeniczne szczegóły »
59. Laboratorium gazu niekonwencjonalnego i składowania CO2 Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo
coalbed methane, shale gas, sorption, carbon dioxide szczegóły »
60. Laboratorium geodezyjne (Instrumentarium) Budownictwo,
Geodezja i kartografia,
Architektura i wzornictwo
geodezja, miernictwo, surveying szczegóły »
61. Laboratorium geologiczno-inżynierskie Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane
badanie gruntów, geotechnika, CPTU, sondowanie geotechniczne, szczegóły »
62. Laboratorium geologiczno-inżynierskie Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane
badanie gruntów, geotechnika, CPTU, sondowanie geotechniczne, szczegóły »
63. Laboratorium geologiczno-inżynierskie Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane
badanie gruntów, geotechnika, CPTU, sondowanie geotechniczne, laboratorium geotechniczne, geologiczno-inżynierskie badania gruntów szczegóły »
64. Laboratorium Geotechniczne Budownictwo badanie gruntu, spójność, kąt tarcia wewnętrznego, gęstość, skład granulometryczny, test trójosiowego ściskania, aparat bezpośredniego ścinania soil testing, cohesion, internal angle of friction, density, particle size distribution, triaxial test, direct shear test szczegóły »
65. Laboratorium Hodowli Kryształów i Nanotechnologii Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
Sonochemia, nanodruty, ferroelektryki, półprzewodniki sonochemistry, nanowires, ferroelectrics, semicoductors szczegóły »
66. Laboratorium Hydrogeologiczne Hydrochemia,
Hydrologia
szczegóły »
67. Laboratorium Interfejsów w systemach komputerowych szczegóły »
68. Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce
badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EMC assessment of electrical and electronic devices and systems), testy ESD, BURST, SURGE, PQT(ESD, BURST, SURGE, PQT tests), testy EMC instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych (EMC tests of vehicle electrical installations) szczegóły »
69. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Elektrotechnika,
Elektronika
Electromagnetic compatibility szczegóły »
70. Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania Układów Specjalizowanych szczegóły »
71. Laboratorium Kontroli Jakości Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
szczegóły »
72. Laboratorium laserowej obróbki materiałów Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
szczegóły »
73. Laboratorium Materiałoznawstwa, Diagnozowania i Monitorowania Technologii Fizyka,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
Materiał, struktura, analiza szczegóły »
74. Laboratorium Membranowe Inżynieria ochrony środowiska Nanofiltracja szczegóły »
75. Laboratorium Metod Numerycznych szczegóły »
76. Laboratorium Miernictwa Elektromedycznego (MEM) szczegóły »
77. Laboratorium Miernictwa Elektronicznego szczegóły »
78. Laboratorium mikrobiologii Mikrobiologia,
Ekotoksykologia,
Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb
microbiology, environmental microbiology, environmental protection, biotechnology, bioremediation, biological decomposition, phytoremediation, ecotoxicology, decolourization, environmental cleaning, microorganisms detection, microbial biodiversity szczegóły »
79. Laboratorium Mikroprocesorów szczegóły »
80. Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych szczegóły »
81. Laboratorium mikroskopowe Geologia,
Górnictwo
Identyfikacja minerałów, skał, odpadów, petrografia węgla, refleksyjność, analiza obrazu, analiza spektralna szczegóły »
82. Laboratorium Modelowania Tkanek Mechanika,
Technika cieplna,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce
thermography, heat transfer szczegóły »
83. Laboratorium Monitorowania Parametrów Bezpieczeństwa Nauki o zarządzaniu alarm system, monitoring system szczegóły »
84. Laboratorium Nanotechnologii Materiałów Półprzewodnikowych szczegóły »
85. Laboratorium Nanotechnologii Materiałów Półprzewodnikowych szczegóły »
86. Laboratorium nanotechnologii półprzewodnikowej Elektronika szczegóły »
87. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Laserowego Konstytuowania Materiałów Metalowych, Ceramicznych i Gradientowych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce
szczegóły »
88. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Laserowej Obróbki Powierzchniowej Materiałów Metalowych, Ceramicznych i Fotowoltaicznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa Laser surface engineerig, Laser remelting, Laser cutting szczegóły »
89. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Metalurgii Proszków i Materiałów Ceramicznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, materiały kompozytowe, formowanie wtryskowe szczegóły »
90. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Obróbki Cieplnej Stopów Metali i Materiałów Półprzewodnikowych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
Struktura i własności materiałów inżynierskich, obróbka cieplna, nowoczesne technologie, obróbka próżniowa Structure and properties of engineering materials, heat treatment, modern technology, vacuum treatment szczegóły »
91. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Obróbki Cieplnej Stopów Metali i Materiałów Półprzewodnikowych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa wysokorezystywny emiter,czas życia nośników, prędkości przesuwu taśmy, testy o różnej charakterystyce temperaturowej the high-resistive emitter, the lifetime of carriers, the belt feed rate, the tests of different temperature characteristic, szczegóły »
92. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Odkształcenia Plastycznego Stopów Metali Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
Inżynieria materiałowa, odkształcenie plastyczne, badania plastometryczne, obróbka cieplna, obróbka cieplno-plastyczna, badania dylatometryczne, badania własności mechanicznych w podwyższonej temperaturze, stale, stopy, wysokomanganowe stale austenityczne z efektem TWIP, TRIP i TRIPLEX szczegóły »
93. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Przetwórstwa Materiałów, Kompozytów i Nanokompozytów Polimerowych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery
materiały polimerowe, kompozyty polimerowe, wytwarzanie kompozytów, własności materiałów polimerowych, materiały powłokowe, polimery napełniane, badania nieniszczące polymer materials, polymer composites, composites manufacturing, properties of polymeric materials, coating materials, polymers filled, non-destructive testing szczegóły »
94. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Technologii Materiałów Kompozytowych i Nanostrukturalnych Wytwarzanych Metodami Intensywnego Odkształcenia szczegóły »
95. Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych, Pracownia Wytwarzania Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
Materiały amorficzne i nanokrystaliczne, konwencjonalne i masywne szkła metaliczne, stopy metali lekkich i ferromagnetycznych, ciągłe odlewanie cieczy metalicznej, odlewanie ciśnieniowe szczegóły »
96. Laboratorium Niewerbalnej Komunikacji Interpersonalnej Metody komputerowe w nauce szczegóły »
97. Laboratorium Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem szczegóły »
98. Laboratorium Optoelektroniki szczegóły »
99. Laboratorium optycznych systemów pomiarów przemieszczeń i odkształceń materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych Budownictwo Cyfrowa Korelacja Obrazu, Aramis, rysy, odkształcenia, przemieszczenia, Digital Image Correlation System, cracks, deformations, displacements. szczegóły »
100. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki szczegóły »
101. Laboratorium Podstaw Miernictwa szczegóły »
102. Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jądrowego Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego
spectrometer, detector alpha, detector gamma, radioactivity measurements, 210Pb, 137Cs, detektor, spektrometr alfa, spektrometr alfa, pomiary radioaktywności, Pb-210, Cs-137 szczegóły »
103. Laboratorium pomiaru wartości kalorymetrycznej paliw samochodowych wartość kalorymetryczna, paliwa samochodowe szczegóły »
104. Laboratorium preparatyki dla mikroskopii świetlnej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa szczegóły »
105. Laboratorium Procesów Fluidalnych (LPF) szczegóły »
106. Laboratorium Programowania Sterowników Przemysłowych Informatyka teoretyczna,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne
PLC, programming, IEC61131 szczegóły »
107. Laboratorium Projektowania Układów Analogowych szczegóły »
108. Laboratorium Projektowania Układów Cyfrowych szczegóły »
109. Laboratorium Przetwarzania Sygnałów szczegóły »
110. Laboratorium Radioweglowe LSC przygotowania próbek Historia,
Archeologia i etnologia,
Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Hydrologia,
Ewolucja geosystemu,
Geologia,
Analiza i ocena żywności,
Chemia i biochemia ży
tritium, H-3, C-14, radiocarbon, radiocarbon dating, radon, Rn-222, alpha radiation, beta radiation, radioactivity, ultra weak radioactivity, biofuel, biobased material analyses, QUANTULUS 1220, ICELS, nuclear radiation detection. szczegóły »
111. Laboratorium Radiowęglowe AMS Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Geomorfologia,
Hydrologia,
Klimatologia,
Paleogeografia,
Geologia
radiowęgiel, radiocarbon, akceleratorowa spektrometria mas, accelerator mass spectrometry szczegóły »
112. Laboratorium Radiowęglowe LSC Historia,
Archeologia i etnologia,
Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Hydrologia,
Klimatologia,
Ewolucja geosystemu,
Geochemia,
Geologia,
Analiza i ocena żywnoś
tritium, H-3, C-14, radiocarbon, radiocarbon dating, radon, Rn-222, alpha radiation, beta radiation, radioactivity, ultra weak radioactivity, biofuel, biobased material analyses, QUANTULUS 1220, ICELS, nuclear radiation detection. szczegóły »
113. Laboratorium Radiowęglowe LSC Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Geomorfologia,
Klimatologia,
Paleogeografia,
Geologia
radiowęgiel, radiocarbon, datowanie radiowęglowe, radiocarbon dating, C-14, spektrometria scyntylacyjna, scintillation spectrometry szczegóły »
114. Laboratorium remediacji środowiska gruntowo-wodnego szczegóły »
115. Laboratorium reologii zawiesin i mieszanek Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa
Beton, beton samozagęszczalny, beton wysokowartościowy, dodatki mineralne, domieszki chemiczne, fibrobeton, reologia, urabialność szczegóły »
116. Laboratorium Robotów Mobilnych Automatyka i robotyka szczegóły »
117. Laboratorium Robotów Przemysłowych industrial robots, robot przemysłowy, roboty przemysłowe szczegóły »
118. Laboratorium Sieci Przemysłowych Informatyka teoretyczna,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne
industrial networks, real time ethernet, rte, fieldbus, sieci polowe szczegóły »
119. Laboratorium Spektrometrii Mas Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Klimatologia,
Geochemia,
Geofizyka
Dendrochronologia, roczne przyrosty drzew, rekonstrukcje zmian klimatu, lekkie izotopy stabilne, spektrometria mas, alfa celuloza, glukoza szczegóły »
120. Laboratorium Sterowników Programowalnych szczegóły »
121. Laboratorium Sterowników Programowalnych szczegóły »
122. Laboratorium Symulacji Systemów Zarządzania Środowiskiem Nauki o zarządzaniu,
Inżynieria ochrony środowiska
System zarządzania środowiskowego, tereny poprzemysłowe szczegóły »
123. Laboratorium Systemów Informatycznych w Inżynierii Produkcji Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Polityka regionalna,
polityka społeczna i demografia,
Nauki o zarządzaniu,
Eksploatacja maszyn,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Geodezja i kartografia
szczegóły »
124. Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej szczegóły »
125. Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Transport systemy sterowania ruchem drogowym, wideodetekcja, telematyka, modele symulacyjne ruchu drogowego, inteligentne systemy transportowe, traffic control, telematics, videodetection, ITS, szczegóły »
126. Laboratorium Sztucznej Inteligencji szczegóły »
127. Laboratorium Technik Multimedialnych Technologie informacyjne,
Telekomunikacja
Wideokonferencja, multimedia szczegóły »
128. Laboratorium Technik Spalania szczegóły »
129. Laboratorium Techniki Cyfrowej szczegóły »
130. Laboratorium Techniki Światłowodowej szczegóły »
131. Laboratorium technologii betonu Budownictwo mieszanka betonowa, beton, cement kruszywa do betonu, materiały odpadowe, domieszki do betonu, dodatki mineralne, concrete szczegóły »
132. Laboratorium Technologii Cienkowarstwowych szczegóły »
133. Laboratorium Technologii Laserowych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
laser, spawanie, napawanie, cięcie, stopowanie, obróbka powierzchniowa szczegóły »
134. Laboratorium Technologii Mikroelektronicznych szczegóły »
135. Laboratorium Technologii Oczyszczania Ścieków szczegóły »
136. Laboratorium Technologii Półprzewodnikowych szczegóły »
137. Laboratorium termowizji i wizji komputerowej Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce
termografia, termowizja, wizja, komputerowa, przetwarzanie, obrazów, system, pomiarowy, ekstrakcja, cech, detekcja, rozpoznawanie, obiektów, analiza, ruchu, kształtu, tekstury, koloru, laser, 3D. szczegóły »
138. Laboratorium Transportu Linowego Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Górnictwo
szczegóły »
139. Laboratorium Trwałości Konstrukcji Betonowych Katedry Konstrukcji Budowlanych Budownictwo konstrukcje betonowe, trwałość konstrukcji, korozja zbrojenia, korozja betonu, diagnostyka korozyjna, badania korozji, monitoring korozji, ochrona powłokowa zbrojenia, spektroskopia impedancyjna, EIS, elektrochemiczna regeneracja betonu, realkalizacja skarbonatyzowanego betonu, ekstrakcja chlorków, ochrona katodowa zbrojenia. concrete structures, structural durability, corrosion of reinforcement, corrosion of concrete, corrosion diagnostics, corrosion testing, corrosion monitoring, reinforcement coating protection, impedance spectroscopy, EIS, electrochemical concrete regeneration, realkaization of carbonated concrete, chloride extraction, cathodic protection of reinforcement. szczegóły »
140. Laboratorium Układów Anlogowych szczegóły »
141. Laboratorium Układów i Systemów Programowalnych szczegóły »
142. Laboratorium urządzeń i systemów pomiarowych szczegóły »
143. Laboratorium Wirtualnego Latania Transport,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Telekomunikacja
flight simulators, GNSS, UAV szczegóły »
144. Laboratorium wzorców AC-DC Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektronika,
Metody komputerowe w nauce
wzorce napięcia przemiennego (AC voltage standards), termiczne przetworniki wartości skutecznej (thermal voltage converters), transfery AC-DC (AC-DC transfers) szczegóły »
145. Laboratorium Zarządzania Projektami szczegóły »
146. Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Technika cieplna,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce,
Inżynieria ochrony środowiska
badania wytrzymałościowe, próby wytrzymałościowe, zmęczenie, pomiary odkształceń, strength testing, fatigue testing, wholer curve, S-N curve, fracture testing, szczegóły »
147. Model Helikoptera HIROBO Technologie informacyjne szczegóły »
148. Model Odwróconego Wahadła szczegóły »
149. Pracowania analiz rentgeno-strukturalnych Geochemia,
Geologia,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane
szczegóły »
150. Pracownia Sterowania Układami Mechatronicznymi szczegóły »
151. Pracownia biologicznego usuwania mikrozanieczyszczeń Inżynieria ochrony środowiska Mikrozanieczyszczenia, osad czynny, sztuczne mokradła, degradacja szczegóły »
152. Pracownia chemiczna LSC usu tritium, H-3, C-14, radiocarbon, dating, radon, Rn-222, alfa, beta, radioactivity, ultra weak radioactivity, biofuel, biobased material analyses, QUANTULUS 1220, ICELS, nuclear radiation detection. szczegóły »
153. Pracownia derywatograficzna Geologia,
Górnictwo
Analiza termiczna, termograwimetria, derywatogramy, identyfikacja minerałów, skał, odpadów,Thermal Analysis, Thermogravimetry, Differential Thermal Analysis. szczegóły »
154. Pracownia magnetoelektroniki i spektroskopii optycznej Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika
Brillouin light scattering, photoluminescence spectroscopy, diffracted magneto-optics method, micromagnetic simulations szczegóły »
155. Pracownia Metod i Zintegrowanych Systemów Zarządzania Eksploatacja maszyn,
Transport,
Metody komputerowe w nauce
Predictive and reactive scheduling, multi-criteria optimization, artificial intelligence, probability of machine failure, mean time to first failure of machine, design and organization of production systems. szczegóły »
156. Pracownia pomiarów elektrycznych Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika
impedance spectroscopy, DLTS, MIS structures, SbSI nanowires, SbSeI nanowires, carbon nanotubes szczegóły »
157. Pracownia Robotyzacji Procesów Technologicznych Fizyka,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Transport,
Automatyka i robotyka
szczegóły »
158. Pracownia Sensoryki i Sieci Przemysłowych Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce
Sensoryka przemysłowa, czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, ultradźwiękowe, temperatury, ciśnienia, poziomu, drgań, itp. Sterowniki przemysłowe firmy Mitsubishi (seria A1, A2, Alfa, FX1N, FX2N, FX3U, Q), Siemens (S7-200, s7-300), GE Fanuc (Versa Max, Micro, Nano), ifm electronic (Ecomat, controller E), panele operatorskie (Mitsubishi GOT i E 300, Proface, Siemens). Sieci przemysłowe oraz ich komponenty (sieci AS-interface, CAN Open, Profibus DP, Ethernet, CC-Link, Melsec NET). szczegóły »
159. Pracownia spektrometryczna Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane
Spektrometria ICP-AES, pierwiastki śladowe, metale ciężkie szczegóły »
160. Pracownia Struktur Lekkich badania udarowe impact testing szczegóły »
161. Pracownia Tecchnologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali
szczegóły »
162. Pracownia technicznej analizy węgla Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane
szczegóły »
163. Pracownia Zastosowań Elementów Kompozytowych w Budowie i Eksploatacji Maszyn Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Transport
kompozyty, laminaty, badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe, composites, laminates szczegóły »
164. Pracownia Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Eksploatacja maszyn,
Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne
systemy sterowania, PLC, czujniki, RFID, systemy wizyjne, IO-Link, SCADA, historian, MES, monitoring i raportowanie produkcji. Automated control systems, PLCs, sensors, RFID, vision systems, IO-Link, SCADA, Historian, MES, monitoring and reporting of production szczegóły »
165. Stanowisko Lewitacj Magnetycznej szczegóły »
166. Środowiskowe Laboratorium Komputerowe Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej szczegóły »
167. Wytrzymałść Materiałów Mechanika szczegóły »
168. Zespół Badań Terenowych Budownictwo próbne obciążenia, systemy zarządzania mostami, SGM, SHM, dynamika, zmęczenie, przeglądy mostów, szkody górnicze, load test, bridge management system, BMS, dynamic, fatigue, bridge inspection, mining deformations szczegóły »Lista aparatury spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Nazwa Dziedziny nauki Słowa kluczowe  
1. Monochromator GDM 1000 Fizyka    szczegóły »
2. 3D SSPP 6.0.1 Three Dimensional Static Strength Prediction Program Technologie informacyjne,
Technika w medycynie,
Metody komputerowe w nauce 
Ergonomic and biomechanical analysis  szczegóły »
3. 3ds max Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
3D  szczegóły »
4. AIP EDU Metody komputerowe w nauce  Geometric Modeling 3D  szczegóły »
5. analizator akustyczny typ SVAN 912 AE, nr 2475, firmy Svantek Budownictwo  reverberation time, insulation sound  szczegóły »
6. Analizator drgań Mechanika,
Budownictwo 
data acquisition, signal-conditioning capabilities  szczegóły »
7. Analizator odkształceń AutoGrid Mechanika,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
Starain analysis, forming limit diagram, forming limit curves, local strain distribution, thickness   szczegóły »
8. Analizator powierzchni właściwej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
9. Analizator sygnałów Scadas III     szczegóły »
10. Analizator sygnałów SigLab     szczegóły »
11. Analizator widma HMS 3000 Elektronika,
Telekomunikacja 
spectrum analyzer  szczegóły »
12. Analysette 22 Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa  rozkład ziarnowy, rozmiar cząstek, analizator laserowy  szczegóły »
13. ansys Eksploatacja maszyn,
Energetyka cieplna 
FEM  szczegóły »
14. Anthropos ErgoMAX Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
15. aparat bezpośredniego ścinania Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Geologia i geofizyka stosowane 
geotechnical test,   szczegóły »
16. aparat bezpośredniego ścinania Autoshear (CONTROLS) Budownictwo  direct shear test, residual shear strength, aparat bezposredniego ścinania, wytrzymałość rezydualna na ścinanie  szczegóły »
17. aparat bezpośredniego ścinania ZAN Budownictwo  aparat bezpośredniego ścinania, direct shear box, shear strength, wytrzymałość na ścinanie  szczegóły »
18. Aparat do określania temperatury mięknienia asfaltu Budownictwo  Temperatura mięknienia asfaltu, pierścień i kula, PiK, softening point, ring and ball test, asphalt binder  szczegóły »
19. Aparat f-my SBEL (model RM-442) Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Triaxial test of rocks and concretes, strength properties of rocks and concretes under triaxial compression.  szczegóły »
20. Aparat trójosiowego ściskania GEOTEKO Budownictwo  Wytrzymałość gruntu na ścinanie, moduł sztywności, monotoniczne i cykliczne testy; Soil shear strength, stiffness modulus, monotonic and cyclic tests  szczegóły »
21. aparat trójosiowego ściskania Wykeham Farrance / GDS Budownictwo  triaxial apparatus, Soil shear strength, stiffness modulus, permeability wytrzymałość gruntu na ścinanie, moduł sztywności, wodoprzepuszczalność  szczegóły »
22. Aparat trójosiowy elektroniczny AT-2C Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Triaxial test of soils, bending test of rocks and concretes.  szczegóły »
23. Aparat Wasiliewa Geologia,
Budownictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
geotechnika, pęcznienie, geologia inżynierska, geotechnics, engineering geology, swelling, soil  szczegóły »
24. Aparatura do pomiarów charakterystyk statycznych i dynamicznych układów napędowych do 20Nm     szczegóły »
25. Aparatura próżniowa do preparatyki próbek do datowania C-14 AMS. Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Geomorfologia,
Hydrologia,
Klimatologia,
Paleogeografia,
Geologia 
radiowęgiel, radiocarbon, akceleratorowa spektrometria mas, accelerator mass spectrometry, vacuum lines, linie próżniowe  szczegóły »
26. Aramis – System Cyfrowej Korelacji Obrazu Budownictwo  Cyfrowa Korelacja Obrazu, Aramis, rysy, odkształcenia, przemieszczenia, Digital Image Correlation System, cracks, deformations, displacements  szczegóły »
27. ArcGis ArcView 8.5 (1 lic) Nauki o zarządzaniu,
Metody komputerowe w nauce 
GIS  szczegóły »
28. ArcView 9.1-Lab Kit Pack (25 lic) Nauki o zarządzaniu,
Metody komputerowe w nauce 
GIS  szczegóły »
29. ASAP 2020     szczegóły »
30. ASTM C1581 Shrinkage-Ring     szczegóły »
31. AutoCAD Raster design EDU Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce,
Geodezja i kartografia 
  szczegóły »
32. Automatyczny ekstraktor E -812 Biotechnologia środowiskowa,
Biogeochemia,
Naukowe podstawy ochrony przyrody,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego 
  szczegóły »
33. Automatyczny piknometr gazowy Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, pomiar gęstości  szczegóły »
34. Buehler Abrasimatic ® 300 Abrasive Cutter Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Przecinarka abrazyjna, preparatyka, mikroskopia świetlna. Abrasive cutter, preparation, light microscopy.  szczegóły »
35. Buehler SimpliMet® 1000 Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Inkludowanie, preparatyka, mikroskopia świetlna. Mounting, preparation, light microscopy.  szczegóły »
36. Bühler Melt Spinner SC Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Materiały amorficzne i nanokrystaliczne, konwencjonalne i masywne szkła metaliczne, stopy metali lekkich i ferromagnetycznych, ciągłe odlewanie cieczy metalicznej, odlewanie ciśnieniowe  szczegóły »
37. Bühler Splat Quencher Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Materiały amorficzne i nanokrystaliczne, szkła metaliczne, stopy metali ferromagnetycznych, odlewanie lewitacyjne  szczegóły »
38. CADNA A (1lic) Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
39. Capo-Test Budownictwo  metody małoniszczące, określanie wytrzymałości betonu w konstrukcji,  szczegóły »
40. Centrum termoformiercze Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
41. chromatograf cieczowy (HPLC)     szczegóły »
42. chromatograf gazowy (GC)     szczegóły »
43. Chromatograf gazowy Clarus 500 z autosamplerem Inżynieria ochrony środowiska    szczegóły »
44. CitoPress-20 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Inkludowanie, zgłady metalograficzne  szczegóły »
45. CitoVac Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
46. Corescan firmy Sunlab Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektroenergetyka,
Elektronika 
silicon solar cells, electrical properties   szczegóły »
47. Cyfrowy analizator siatek podziałowych ASAME     szczegóły »
48. Czujniki drgań przemysłowych Mechanika,
Budownictwo 
vibration sensor, acceleration, drgania, dynamika  szczegóły »
49. Czujniki przemieszczeń Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
  szczegóły »
50. Czytnik luminescencyjny Daybreak 2200 Fizyka,
Geofizyka,
Geologia 
datowanie luminescencyjne, dawka ekwiwalentna, luminescence dating, equivalent dose, OSL, TL, czytnik luminescencji, luminescence reader  szczegóły »
51. Defektoskop ultradzwiękowy DIO 1000 Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
52. Defektoskop ultradźwiękowy „Krautkramer” z oprzyrządowaniem Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
53. Dekagon KD2 Pro Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
54. Derywatograf Geologia,
Górnictwo 
Analiza termiczna, termograwimetria, derywatogramy, identyfikacja minerałów i skał.   szczegóły »
55. Destylator elektryczny DE 10 Budownictwo  Woda destylowana, Distilled water  szczegóły »
56. Detektor promieniowania laserowego PM10 Molectron Fizyka    szczegóły »
57. DGA Process 3.4 Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
58. DGA Quality 3.4 Nauki o zarządzaniu    szczegóły »
59. Digital Half-Cell Test Kit DHC 04 Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, potencjał korozyjny zbrojenia  szczegóły »
60. Digital Resistivity Array Meter DRAM 02 Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, rezystywność betonu  szczegóły »
61. Direct Detect     szczegóły »
62. Discotom-60 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Przecinanie, cięcie precyzyjne  szczegóły »
63. DMU-60     szczegóły »
64. DOCter Impact-Echo Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, reinforced concrete structures diagnostic, metody nieniszczące, non-destructive methods, wady struktury betonu, internal concrete defects, jednostronny pomiar grubości, one side thickness measurement.  szczegóły »
65. Drukarka 3D Objet 24 Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
rapid prototyping, rapid tooling, szybkie prototypowanie  szczegóły »
66. Drukarka 3D Stratasys FDM360mc Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
rapid prototyping, rapid tooling, szybkie prototypowanie  szczegóły »
67. Dwuprogowy system detekcji gazów Technologie informacyjne    szczegóły »
68. Dwustanowiskowy koleinomierz 78-PV33E05 i zagęszczarka do mas mineralno-asfaltowych 77-PV41C05 Budownictwo  Mieszanki mineralno-asfaltowe, koleinowanie, recepty mieszanek mineralno-asfaltowych, Hot mix asphalt, rutting resistance test, HMA recipe  szczegóły »
69. Dyfraktometr punktowy Chemia  crystal; monocrystal; structure; diffraction; x-ray; kryształ; monokryształ; struktura; dyfrakcja; analiza rentgenostrukturalna  szczegóły »
70. Dyfraktometr rentgenowski X’Pert PRO Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Dyfraktometr rentgenowski, X-ray diffractometer   szczegóły »
71. Dyfraktometr RTG HZG-4 Geochemia,
Geologia,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
  szczegóły »
72. Dylatometr DIL 805A/D Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
badania dylatometryczne, przemiany fazowe w stanie stałym, wyznaczanie liniowego współczynnika rozszerzalności termicznej (cieplnej)  szczegóły »
73. Edometry Geologia,
Budownictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
budownictwo, geotechnika, geologia inżynierska, badanie gruntu, geotechnics, engineering geology, soil testing, civil engineering  szczegóły »
74. EEPP 2.0.6 Energy Expenditure Prediction Program Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne 
  szczegóły »
75. Ekstraktor do MMA Budownictwo  Mieszanki mineralno-asfaltowe, ekstrakcja MMA, skład MMA. Hot mix asphalt, extraction, HMA ingredients  szczegóły »
76. elektropolerka Galvo G8T Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
77. Fluke 434 Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
  szczegóły »
78. Fluke 435 Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Elektronika 
Pomiar jakości energii elektczynej, harmoniczne, asymetria napięć i prądów  szczegóły »
79. Fotometr mikroprocesorowy do analizy wód i ścieków LF205 Hydrochemia  analiza wód i ścieków  szczegóły »
80. frezarka BienAir Dental Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
81. garnek ciśnieniowy Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
82. Głowica impedancyjna     szczegóły »
83. goniometr GUR-5 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
84. Grawitacyjno-siłownikowy system obciążania konstrukcji Budownictwo  konstrukcje żelbetowe, grawitacyjne obciążanie konstrukcji, ustroje płytowo-słupowe reinforced concrete structures, gravitational loading design, slabs-columns structures  szczegóły »
85. Hilti Ferroscan FS10 Budownictwo  metody nieniszczące, lokalizacja stali zbrojeniowej, wykrywanie prętów zbrojeniowych, określanie średnicy zbrojenia, ustalanie grubości otuliny betonowej  szczegóły »
86. Hilti Ferroscan PS 200 Budownictwo  metody nieniszczące, lokalizacja stali zbrojeniowej, wykrywanie prętów zbrojeniowych, określanie średnicy zbrojenia, ustalanie grubości otuliny betonowej  szczegóły »
87. Hilti PS50 Multidetektor Budownictwo  metody nieniszczące, lokalizacja obiektów wewnątrz elementów konstrukcji  szczegóły »
88. Homogenizator ultradźwiękowy Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
89. ICELS Historia,
Archeologia i etnologia,
Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Hydrologia,
Klimatologia,
Ewolucja geosystemu,
Geochemia,
Geologia,
Analiza i ocena żywnoś 
C-14, radiocarbon, radiocarbon dating, radon, Rn-222, alpha radiation, beta radiation, radioactivity, ultra weak radioactivity, biofuel, biobased material analyses, ICELS, nuclear radiation detection.  szczegóły »
90. Interferometr Laserowy Eksploatacja maszyn  Diagnostyka maszyn, pomiary laserowe  szczegóły »
91. Jednoosiowy czujnik przyspieszeń drgań     szczegóły »
92. Kalorymetr Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
  szczegóły »
93. Kamera Basler piA640-210qp Antropologia,
Neurobiologia,
Anatomia prawidłowa,
Choroby nowotworowe i nch diagnostyka,
Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
  szczegóły »
94. Kamera Phantom v9.1 + osprzęt Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Transport,
Automatyka i robotyka,
Górnictwo 
zjawiska szybkozmienne, kamera do zjawisk szybkozmiennych, Tema Automotive, Phantom  szczegóły »
95. Kamera szybka Phantom v210 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
szybka kamera, high speed camera  szczegóły »
96. Kamera termowizyjna     szczegóły »
97. Kamera termowizyjna Flir A320 - do systemu monitorowania termowizyjnego Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Transport,
Elektroenergetyka,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Inżynieria ochrony środowiska 
  szczegóły »
98. Kamera termowizyjna Flir A325 Eksploatacja maszyn,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka 
  szczegóły »
99. Kamera termowizyjna FLIR T335 firmy FLIR Eksploatacja maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektrotechnika,
Elektroenergetyka,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna,
Elektronika 
infrared radiation, thermal radiation  szczegóły »
100. Kamera termowizyjna Flir X6540 SC     szczegóły »
101. Kamera termowizyjna Flir X6540 SC Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Elektrotechnika,
Technika cieplna,
Automatyka i robotyka,
Elektronika,
Technika w medycynie 
Termografia, thermography  szczegóły »
102. karty spektrofotometryczne PC2000 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
103. Kjeltec TM 8200 Biochemia,
Biotechnologia środowiskowa 
nitrogen, destilation  szczegóły »
104. Komora ciśnieniowa do badań trójosiowego ściskania Ele Hoek Cell 70-2100 Budownictwo  trójosiowy stan naprężenia, Wytrzymałość na dwuosiowe ściskanie Triaxial stress state, strength on biaxial compression  szczegóły »
105. Komora cykliczna ASCOTT PREMIUM CC450iIP Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
106. Komora do cyklicznych testów korozyjnych CCP 450ip Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  przyspieszone badania korozyjne w komorze solnej  szczegóły »
107. Komora klimatyczna min. 500l (Climatic chamber freeze/thaw) Budownictwo  Climatic chamber freeze / thaw, Komora klimatyczna  szczegóły »
108. Komora klimatyczno-korozyjna Budownictwo    szczegóły »
109. Kompaktowa kamera termowizyjna FLIR i40 Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
pomiary termowizyjne, kamera termowizyjna  szczegóły »
110. kontroler temperatury: K-77, K-20 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
111. LaboPol-25 Mechanika,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Metalografia, szlifowanie, polerowanie, cięcie, inkludowanie  szczegóły »
112. LaboPol-5 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Metalografia, szlifowanie, polerowanie, cięcie, inkludowanie  szczegóły »
113. Laboratoryjna linia do ciągłego odlewania żeliwa z elektromagnetycznym wspomaganiem mieszania ciekłego metalu Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
continuous casting, cast iron, electromagnetic stirring,   szczegóły »
114. Laboratoryjny pH-metr stacjonarny MP 230 Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, ciecz porowa betonu  szczegóły »
115. laser argonowy Reliant 50S Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
116. Laser CO2, LMT100 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
117. Laser CO2, SPECTRA PHYSICS 820 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
118. Laser LS 100 Ex firmy Gravograph Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Elektroenergetyka,
Elektronika 
laser processing  szczegóły »
119. Laser spawalniczy Nd:YAG LaserStar Plus Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  spawanie, napawanie  szczegóły »
120. Laserowy czujnik przemieszczenia ILD1402-20 Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
  szczegóły »
121. Laserowy miernik wielkości cząstek Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, pomiar wielkości cząstek  szczegóły »
122. Laserowy miernik wielkości cząstek ANALYSETTE 22 MicroTec plus Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Laserowy miernik wielkości cząstek, Laser Particle Sizer   szczegóły »
123. LECO CS-125     szczegóły »
124. LECO GDS500A     szczegóły »
125. LectroPol-5 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Metalografia, szlifowanie, polerowanie, cięcie, inkludowanie   szczegóły »
126. Linia do produkcji folii HDPE/LDPE Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
127. Linia Galwaniczna COMFORT II Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  nakładanie powłok elektrolitycznych  szczegóły »
128. Liofilizator     szczegóły »
129. Lubrimat     szczegóły »
130. luksomierz Technologie informacyjne    szczegóły »
131. Map Info Pro 6.5 PL Edu (5lic) Kartografia,
Metody komputerowe w nauce,
Geodezja i kartografia 
GIS  szczegóły »
132. Map Info Pro 7.5 PL Edu (1lic) Metody komputerowe w nauce,
Geodezja i kartografia 
GIS  szczegóły »
133. Maszyna do badań tłoczności Erichsen     szczegóły »
134. Maszyna do kształtowania rur metodą hydroformingu Konstrukcja maszyn,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
135. Maszyna do szybkiego prototypowania metodą FDM 400 mc Stratasys     szczegóły »
136. Maszyna wytrzymałościowa Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
137. Maszyna wytrzymałościowa do badań rozciągania i ściskania o zakresie 1000 kN – ZD 100 Budownictwo  Budownictwo/Wytrzymałość Materiałów/Konstrukcje betonowe/Konstrukcje metalowe Civil Engineering/Strength of materials/Concrete structures/Metal structures  szczegóły »
138. Maszyna wytrzymałościowa do badań ściskania o zakresie 3000 kN – DrBM 300 Budownictwo  Wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości Compression strength, modulus of elasticity  szczegóły »
139. Maszyna wytrzymałościowa do badań ściskania o zakresie 3000 kN i 100 kN –MEGA3 – 3000 kN – 100S Budownictwo  Wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości Compression strength, modulus of elasticity  szczegóły »
140. Maszyna wytrzymałościowa MTS 100 kN Mechanika,
Konstrukcja maszyn 
wytrzymałość materiałów, badania zmęczeniowe,  szczegóły »
141. Maszyna wytrzymałościowa MTS Insight 10 kN Mechanika  maszyna wytrzymałościowa, próby wytrzymałościowe, wytrzymałość  szczegóły »
142. Maszyna wytrzymałościowa MTS Insight 10 kN Mechanika  maszyna wytrzymałościowa, próby wytrzymałościowe, wytrzymałość  szczegóły »
143. Maszyna wytrzymałościowa tiratest 3000     szczegóły »
144. Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z/100 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
145. Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z020 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
146. Mechaniczny ubijak Proctora Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Geologia i geofizyka stosowane 
aparat Proctra, gęstość objętościowa, wilgotność optymalna, zagęszczenie gruntów  szczegóły »
147. mieszadło magnetyczne z płytą grzejną Budownictwo    szczegóły »
148. mieszadło próżniowe Twister Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
149. Mieszalnik turbulentny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, mieszanie  szczegóły »
150. Mikro wytłaczarka Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, formowanie wtryskowe, materiałypolimerowe  szczegóły »
151. mikrochłodziarka K2205 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
152. Mikroprocesorowy tester zabezpieczeń ARTES 440 II Elektroenergetyka    szczegóły »
153. Mikroskop AXIOPLAN 2 do badań w świetle przechodzącym i odbitym Geologia,
Górnictwo 
Identyfikacja minerałów, skał, odpadów, petrografia węgla, refleksyjność, analiza obrazu, analiza spektralna  szczegóły »
154. Mikroskop AXIOSKOP do badań w świetle odbitym Geologia,
Górnictwo 
Identyfikacja minerałów, skał, odpadów, petrografia węgla, refleksyjność, analiza obrazu,   szczegóły »
155. Mikroskop AXIOSKOP do badań w świetle przechodzącym Geologia,
Górnictwo 
Identyfikacja minerałów, skał, odpadów, analiza obrazu,  szczegóły »
156. Mikroskop elektronowy skaningowy wysokorozdzielczy SUPRA 35 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  SEM, skaningowy mikroskop elektronowy, badania metalograficzne, analiza spektralna, EDS, WDS, EBSD scanning electron microscopy, metallographic examinations, spectral analysis, EDS, WDS, EBSD  szczegóły »
157. mikroskop metalograficzny MET 200 TRF Budownictwo    szczegóły »
158. Mikroskop metalograficzny optyczny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
159. Mikroskop metalograficzny optyczny (stacjonarny) z oprzyrządowaniem Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
160. Mikroskop Sił Atomowych AFM Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
  szczegóły »
161. mikroskop stereoskopowy SZ-630T     szczegóły »
162. Mikroskop świetlny MEF 4A Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
163. Mikroskopia Sond Skanujących Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  SPM AFM MFM I-AFM  szczegóły »
164. Mikroskpo sił atomowych AFM XE-100     szczegóły »
165. Mikrotwardościomierz Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
166. mikrotwardościomierz FM-700 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
mikrotwardość, metoda Vickersa, metoda Knoopa  szczegóły »
167. Mind Manager 8.0 Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
168. Mineralizator mikrofalowy MLS 1200 mega Chemia,
Inżynieria ochrony środowiska 
mineralizacja, przygotowywanie próbek, mineralization, sample preparation  szczegóły »
169. Mineralizator mikroflowy UniClever BM -1   mineralizacja próbek  szczegóły »
170. Miniaturowa wtryskarka Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, formowanie wtryskowe, materiałypolimerowe  szczegóły »
171. Miniaturowy Robot Mobilny Khepera I Automatyka i robotyka    szczegóły »
172. Miniaturowy Robot Mobilny Khepera II Automatyka i robotyka    szczegóły »
173. Młotek modalny Mechanika,
Budownictwo 
Impact Hammer, Impulse Hammer, wzbudzanie drgań, wzbudnik impulsowy, młotek modalny, widmowa funkcja przejścia  szczegóły »
174. Młotek modalny     szczegóły »
175. Młotek modalny     szczegóły »
176. Młynek wibracyjny LMW Biotechnologia środowiskowa,
Geochemia,
Geografia gleb,
Gleboznawstwo 
grinders  szczegóły »
177. Modulator Akustooptyczny promieniowania laserowego Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
178. Modułowy zestaw do Analizy Cieplnej   termo grawimetr  szczegóły »
179. Molectron Detector PowerMax 5200, Laser Power Meter Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
180. monochromator SPM2 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
181. monomodowy piec mikrofalowy do syntezy przepływowej nanomateriałów Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa    szczegóły »
182. Mostek RLC E4980A Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika 
  szczegóły »
183. MTS 858 Table Top System Mechanika,
Ceramika,
polimery 
test, tests, study, dynamic, dynamiczna, zmęczeniowe, fatigue, MTS, Wohler  szczegóły »
184. MTS Insight 10 Mechanika,
Ceramika,
polimery 
static, statyczna, MTS, Young, Piosson  szczegóły »
185. Mulimiernik laboratoryjny MM 41     szczegóły »
186. Napylarka CAE-PVD DREVA ARC 400 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  CAE-PVD  szczegóły »
187. obcinarka do gipsu MT3 Plus Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
188. ODEON (1lic) Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
acoustics  szczegóły »
189. Odlewarka indukcyjna FORNAX T     szczegóły »
190. odlewnia indukcyjno-próżniowa MC15 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
191. optyczne komory próżniowe Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
192. Optyczny spektometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym GDS500A Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Optyczny spektrometr emisyjny (optical emission spectrometer), analiza składu chemicznego (analysis of the chemical composition)   szczegóły »
193. Optyczny spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym GDS850A Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Optyczny spektrometr emisyjny (optical emission spectrometer), analiza składu chemicznego (analysis of the chemical composition)   szczegóły »
194. Oscyloskop Elektronika    szczegóły »
195. Oscyloskop cyfrowy HP     szczegóły »
196. Oscyloskop DPO3012 Elektronika,
Telekomunikacja 
digital oscilloscope, wave inspector  szczegóły »
197. Oscyloskop Rigol DS1054 Elektronika,
Telekomunikacja 
oscilloscope  szczegóły »
198. Osprzęt do mikroskopów Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
199. oświetlacz DH2000 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
200. Pełzarki sprężynowe (3x) Budownictwo  Pełzarki sprężynowe, Spring creep testing laboratory stands  szczegóły »
201. Penetrometr do asfaltu Budownictwo  Penetracja asfaltu, klasyfikacja asfaltu, asphalt penetration, Asphalt classes  szczegóły »
202. Photomodeler Pro Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
3D  szczegóły »
203. Photomodeler Scanner Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
3D  szczegóły »
204. piaskarka A1054S Oro Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
205. piaskarka Micra 2 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
206. piec do ceramiki VitaVacumat 6000MP Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
207. Piec do dyfuzji i nanoszenia cienkiej warstwy pasywującej PDO-180M Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  wysokorezystywny emiter, czasu życia nośników the high-resistive emitter, the lifetime of carriers  szczegóły »
208. Piec do obróbki cieplnej Miditherm 200MP Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
obróbka cieplna, spiekanie  szczegóły »
209. Piec do oznaczania siarki całkowitej Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
  szczegóły »
210. Piec do spiekania HTCT 03/16-P330 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
obróbka cieplna, spiekanie  szczegóły »
211. Piec do spiekania Vacumat 6000 M Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
obróbka cieplna, spiekanie, napalanie  szczegóły »
212. piec do wygrzewania pierścieni Magma Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
213. piec dyfuzyjny PDO-180M Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
fotowoltaika, wytwarzanie krzemowych ogniw słonecznych photovoltaics, manufacturing of silicon solar cells  szczegóły »
214. piec dyfuzyjny PDO-60M Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
fotowoltaika, wytwarzanie krzemowych ogniw słonecznych photovoltaics, manufacturing of silicon solar cells  szczegóły »
215. Piec dyfuzyjny PEO-601   PEO-601, DIFFUSION, OXIDATION, HIGH TEMPERATURE  szczegóły »
216. Piec laboratoryjny LAC Budownictwo  piec, furnace, wyprażanie  szczegóły »
217. Piec laboratoryjny VMK - 1600 Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
218. Piec muflowy Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
  szczegóły »
219. Piec tunelowy – taśmowy PFO-200 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  prędkości przesuwu taśmy, testy o różnej charakterystyce temperaturowej the belt feed rate, the tests of different temperature characteristic   szczegóły »
220. piec tunelowy PFO-110 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
fotowoltaika, wytwarzanie krzemowych ogniw słonecznych photovoltaics, manufacturing of silicon solar cells  szczegóły »
221. piec tunelowy PFO-200 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
fotowoltaika, wytwarzanie krzemowych ogniw słonecznych photovoltaics, manufacturing of silicon solar cells  szczegóły »
222. piece indukcyjne Technologia maszyn,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
223. Pierwotny wzorzec napięcia przemiennego Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika 
AC-DC transfer, AC voltage standard, thermal converter  szczegóły »
224. Piezoelektryczny przetwornik siły     szczegóły »
225. Pikoamperomierz 485     szczegóły »
226. pinarka Top Spin Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
227. Pirometr     szczegóły »
228. Planetarny młynek kulkowy 1-stanowiskowy Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, mielenie proszków  szczegóły »
229. Planetarny młynek kulkowy 4-stanowiskowy Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, mielenie proszków  szczegóły »
230. Planetarny młynek mikro 2-stanowiskowy Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, mielenie proszków  szczegóły »
231. Plasma cleaner Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
232. Platforma otwarta Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
233. Płytowa prasa hydrauliczna Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, materiały kompozytowe, infiltracja ciśnieniowa  szczegóły »
234. polaryzator Glana – Thomsona Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
235. Polaryzator promieniowania elektromagnetycznego, PAZ-6-AC-4 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
236. Polerka jonowa Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
237. polerka Shine Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
238. Pompa elektryczna Nr seryjny A05211012B Budownictwo  Pompa elektryczna, Electric pump  szczegóły »
239. pompa turbomolekularna TSH 071E Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
240. Potencjostat - Galwanostat ATLAS-SOLLICH ATLAS 0531 EU Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
241. Potencjostat – Galwanostat ATLAS-SOLLICH ATLAS 0531 EU Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
242. Potencjostat-galwanostat ATLAS 0531 Eu Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  badania korozyjne potencjostatyczne  szczegóły »
243. Potentiostat/Galvanostat/ZRA PC4/300 Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, badania polaryzacyjne stali  szczegóły »
244. Półprzewodnikowy spektrometr promieniwania alfa Fizyka,
Chemia,
Geochemia,
Geofizyka,
Geologia,
Geologia i geofizyka stosowane 
spectrometer, detector alpha, radioactivity measurements, 210Pb detektor, spektrometr alfa, pomiary radioaktywności, Pb-210  szczegóły »
245. Półprzewodnikowy spektrometr promieniwania gamma   spectrometer, detector gamma, radioactivity measurements, 137Cs detektor, spektrometr gamma, pomiary radioaktywności, Cs-137  szczegóły »
246. Półprzewodnikowy spektrometr promieniwania gamma Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego 
spectrometer, detector gamma, radioactivity measurements, 137Cs detektor, spektrometr gamma, pomiary radioaktywności, Cs-137  szczegóły »
247. prasa hydrauliczna Press Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
248. Prasa o zakrsie 6000 kN Budownictwo  Prasa hydrauliczna, ściskanie, 6000 kN Hydraulic press, compression, 6000 kN   szczegóły »
249. Prasa uniwersalna HM-3000 – 50 kN Budownictwo  Mieszanki mineralno-asfaltowe, stabilizacja gruntów, rozciąganie pośrednie, sczepność warstw MMA, stabilność MMA wg Marshalla, wytrzymałość na ściskanie, wskaźnik nośności CBR, Hot mix asphalt, soil stabilization, indirect tensile strength test, bond strength between asphalt layers, Marshall stability, compressive strength test, bearing capacity (CBR)  szczegóły »
250. Precyzyjny Analizator Impedancji Agilent 4294A Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
Impedance measurements, impedance spectroscopy, electrical characteristics, MIS structures, SbSI nanowires, SbSeI nanowires, carbon nanotubes  szczegóły »
251. Proceq Digischmidt 2000 Budownictwo  metody nieniszczące, badanie sklerometryczne betonu, określanie wytrzymałości i jednorodności betonu w konstrukcji,  szczegóły »
252. Proceq Profometer 5+ Budownictwo  metody nieniszczące, lokalizacja stali zbrojeniowej, wykrywanie prętów zbrojeniowych, określanie średnicy zbrojenia, ustalanie grubości otuliny betonowej  szczegóły »
253. Profile Grinder Kit Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, rozdrabnianie betonu, ciecz porowa  szczegóły »
254. Profilomierz elektroniczny do kół kolejowych     szczegóły »
255. Próbnik osadów dennych typu Van Veena Hydrochemia,
Hydrologia,
Geochemia 
osady ściekowe  szczegóły »
256. Próbniki do pobierania próbek wody z określonej głębokości Hydrochemia,
Hydrologia 
  szczegóły »
257. Przecinarka do betonu – TYROLIT HFS 811 Budownictwo  Przecinarka do betonu, Concrete cutter  szczegóły »
258. przecinarka metalograficzna Buehler Abrasimatic ® 300 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
przecinarka abrazyjna, preparatyka, mikroskopia świetlna abrasive cutter, preparation, light microscopy  szczegóły »
259. Przecinarka stołowa do betonu – TYROLIT TME900 Budownictwo  Przecinarka stołowa do betonu; Concrete table cutter  szczegóły »
260. przepływowa chłodziarka / grzałka Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
261. Przetwornik ciśnienia P19-RV-235... Eksploatacja maszyn  pomiar ciśnienia, pressure meausurement, przetwornik ciśnienia, czujnik ciśnienia, pressure transducer  szczegóły »
262. przyrząd CBR Budownictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
CBR ratio, wskaźnik nośności CBR  szczegóły »
263. Pulsomat P25     szczegóły »
264. QC-10 Eksploatacja maszyn    szczegóły »
265. QUANTULUS 1220™ Archeologia i etnologia,
Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Geochemia,
Hydrologia,
Klimatologia,
Ewolucja geosystemu,
Geochemia,
Geologia,
Analiza i ocena żywności,
Chemia 
tritium, H-3, C-14, radiocarbon, radiocarbon dating, radon, Rn-222, alpha radiation, beta radiation, radioactivity, ultra weak radioactivity, biofuel, biobased material analyses, QUANTULUS 1220, ICELS, nuclear radiation detection.  szczegóły »
266. QuantumX 840A Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie,
Górnictwo 
  szczegóły »
267. Reaktor UV Inżynieria ochrony środowiska  Fotodegradacja; zanieczyszczenia antropogeniczne  szczegóły »
268. Reaktor UV z lampą o mocy 15 W Inżynieria ochrony środowiska  Fotodegradacja, mikrozanieczyszczenia  szczegóły »
269. Reaktor UV z lampą o mocy 150 W Inżynieria ochrony środowiska  Fotodegradacja, mikrozanieczyszczenia  szczegóły »
270. Reference 600 - Potencjostat/Galwanostat/ZRA Budownictwo  konstrukcje betonowe, trwałość konstrukcji, korozja, diagonstyka korozyjna zbrojenia, inhibitory korozji, metoda oporu polaryzacji liniowej, metoda spektroskopii impednacyjnej, metoda impulsu galwanosatycznego  szczegóły »
271. Rentgenowski spektrometr fotoelektronowy (XPS) Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
X-ray spectrometer  szczegóły »
272. Reometr Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, materiały polimerowe, badania reologiczne  szczegóły »
273. Reometr BT2     szczegóły »
274. Reometr Viskomat NT   rheometer, rheology  szczegóły »
275. Reometr Viskomat XL Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
rheolgy, rheometer  szczegóły »
276. Ręczna lekka sonda dynamiczna SD-10 Budownictwo  stopień zagęszczenia, sondowanie dynamiczne; relative density, dynamic cone penetration  szczegóły »
277. RFID: komputer PDA, Czytnik RFID Socket CF RFID Scan Card Nauki o zarządzaniu,
Technologie informacyjne,
Technika w medycynie 
RFID: computer PDA, RFID reader Socket CF RFID Scan Card  szczegóły »
278. Robot Fanuc ArcMate 100iC     szczegóły »
279. Robot Mobilny MIROSOT 100   mobile robots, mobilny robot, mobilne roboty  szczegóły »
280. Robot Mobilny TURTLE   mobile robots, mobilny robot, mobilne roboty  szczegóły »
281. Robot PR-02   industrial robots, robot przemysłowy, roboty przemysłowe  szczegóły »
282. Robot przemysłowy IRb-6   industrial robots, robot przemysłowy, roboty przemysłowe  szczegóły »
283. Rotacyjna komora starzeniowa Budownictwo  Starzenie atmosferyczne (ageing, weathering), Testy starzeniowe (weathering testing), Trwałość materiałów budowlanych (durability of building materials), Szacowanie i prognozowanie trwałości (assessment and prediction of durability)  szczegóły »
284. Secotom-50 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Przecinarka, Cięcie precyzyjne  szczegóły »
285. Sejsmiczne czujniki drgań Mechanika,
Budownictwo 
dynamika budowli, pomiary drgań, przyśpieszenia, czujniki drgań, wpływ drgań na budowle  szczegóły »
286. sfery całkujące ISP-REF Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
287. Sherescan firmy Sunlab Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektroenergetyka,
Elektronika 
silicon, silicon solar cells, electrical properties  szczegóły »
288. Siłomierz 3-składowy Tokarski Kistler     szczegóły »
289. Siłomierz piezoelektryczny 4-składowy Kistler 9272     szczegóły »
290. Siłomierz wiertarski piezoelektryczny 2-składowy Kistler     szczegóły »
291. Siłownik hydrauliczny nr seryjny: C2011B Budownictwo  Siłownik hydrauliczny, Hydraulic Cylinder  szczegóły »
292. sitodrukarka półautomatyczna MS300FRO Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
293. sitodrukarka półautomatyczna S5070     szczegóły »
294. Skaningowy Kalorymetr Różnicowy Fizyka  Differential Scanning Calorimetery, Differential Scanning Calorimeter, DSC, kalorymetria różnicowa, skaningowy kalorymetr różnicowy, pomiar ciepła właściwego, specific heat measurements  szczegóły »
295. Skaningowy mikroskop elektronowy TM3000 (stolikowy) Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  SEM, microstructure, 3D-image viewer  szczegóły »
296. Skomputeryzowane stanowisko pomiarowe do badań konstrukcji ASP-1 Budownictwo  Konstrukcje żelbetowe, badania modelowe, pomiary wielkości fizycznych Reinforced concrete structures, structures research, measurements of physical quantities   szczegóły »
297. Sonda gruntowa wbijana - DPL Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Geologia i geofizyka stosowane 
  szczegóły »
298. Sonda statyczna CPTU - CPTU STAT TG 63-100kN Piezocone Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
CPTU test, sondowanie statyczne, piezocone, geotechnical in situ test geotechnical investigations  szczegóły »
299. Sonda statyczna CPTU - CPTU STAT TG 63-100kN Piezocone Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
CPTU test, sondowanie statyczne, piezocone, geotechnical in situ test geotechnical investigations  szczegóły »
300. sonometr całkujący Metrologia i normowanie,
Technologie informacyjne 
  szczegóły »
301. SpectrAA 880 Chemia,
Inżynieria ochrony środowiska 
AAS; Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna;   szczegóły »
302. Spektrofotometr UV-Vis DR5000 HachLange Hydrochemia  analiza wód i ścieków  szczegóły »
303. Spektrofotometr UV-Vis Evolution 220 firmy Thermo Scientific Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektroenergetyka,
Elektronika 
optical properties, absorption, transmission, reflection,  szczegóły »
304. Spektrofotometr VIS-723G Biochemia,
Biotechnologia środowiskowa,
Ekologia ekosystemów 
spectrofotometer VIS-723G  szczegóły »
305. Spektrometr emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-AES) Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
atomowa spektrometria emisyjna, pierwiastki śladowe, metale ciężkie  szczegóły »
306. Spektrometr głębokich poziomów DLTS Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektronika 
Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS), MIS structure, MS structure, MISFET, surface states, deep levels   szczegóły »
307. Spektrometr masowy IsoPrime z analizatorem elementarnym EuroVector Fizyka,
Globalne,
regionalne i lokalne zmiany środowiska przyrodniczego,
Modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego,
Naukowe podstawy monitoringu i bioindykacji środowiska przyrodniczego,
Klimatologia,
Geochemia,
Geofizyka 
izotop13C, izotop 18O, izotop 15N, stable isotopes, mass spectrometry, analizator elementarny  szczegóły »
308. Spektrometr UV-VIS     szczegóły »
309. Spider8 Mechanika,
Eksploatacja maszyn 
  szczegóły »
310. Spin Coater   wirówka, spinner, spin coater, laurell  szczegóły »
311. Standardowa maszyna wytrzymałościowa EDZ-40 Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Uniaxial compression and tension strength, shear test, elastic strain energy.  szczegóły »
312. Standardowa prasa wytrzymałościowa EDB-60 Budownictwo,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Górnictwo,
Geologia i geofizyka stosowane 
Uniaxial strength, Brazilian test, shear test.  szczegóły »
313. Stanowisko badawcze - badania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych     szczegóły »
314. Stanowisko badawcze z laserem TruDisk 3302 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
315. Stanowisko do badania mas formierskich Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
316. Stanowisko do badań cieplnych przegród budowlanych     szczegóły »
317. Stanowisko do badań przebicia Budownictwo  konstrukcje żelbetowe, ustroje płytowo-słupowe, przebicie,   szczegóły »
318. Stanowisko do badań ścinania pionowego ścian murowych Budownictwo  konstrukcje murowe, masonry structures, ścinanie, shearing, nośność i odkształcalność muru, masonry capacity and deformability  szczegóły »
319. Stanowisko do badań ścinania poziomego ścian Budownictwo  Konstrukcje Murowe, Ścinanie poziome Masonry structures, Horizontal Shearing   szczegóły »
320. Stanowisko do badań ukośnego ściskania konstrukcji murowych według ASTM E519-81 Budownictwo  Konstrukcje Murowe, Ścinanie poziome Masonry structures, Horizontal Shearing  szczegóły »
321. Stanowisko do badań wytrzymałości muru na ścinanie według PN-EN 1052-3:2002 Budownictwo  Konstrukcje Murowe, Ścinanie poziome Masonry structures, Horizontal Shearing   szczegóły »
322. Stanowisko do ciśnieniowego nasycania kształtek porowatych   Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, materiały kompozytowe, infiltracja ciśnieniowa  szczegóły »
323. Stanowisko do elektrostatycznego nakładania powłok kompozytowych i polimerowych Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
324. Stanowisko do nanoszenia siatek met. elektrochemiczną     szczegóły »
325. Stanowisko do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych SS I-V CT-02 firmy PV Test Solutions Tadeusz Żdanowicz wyposażone w symulator promieniowania słonecznego SS150AAA firmy Photo Emission Tech. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Elektroenergetyka,
Elektronika 
solar cells, current-voltage characteristic, electrical properties  szczegóły »
326. Stanowisko do prasowania oraz cyklicznego wyciskania ściskającego Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
cykliczne wyciskanie ściskające, reciprocating extrusion  szczegóły »
327. Stanowisko do prasowania oraz wyciskania ściskającego CWS PHBJ-3     szczegóły »
328. Stanowisko do skręcania pod wysokim ciśnieniem Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
skręcanie pod wysokim ciśnieniem, high presure torsion  szczegóły »
329. Stanowisko do transferu AC-DC Metrologia i normowanie  AC-DC transfer, AC voltage standard, thermal converter  szczegóły »
330. Stanowisko do wielokrotnego kątowego kanałowego prasowania Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
wielokrotne kątowe kanałowe prasowanie, equal channel angular pressing  szczegóły »
331. Stanowisko do wysokonaprężeniowych badań edometrycznych     szczegóły »
332. Stanowisko do wytwarzania kompozytów na bazie żywic polimerowych, Zestaw do metody RTM (Resin Transfer Moulding) Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
333. Stanowisko do wyznaczania własności termicznych ciał stałych     szczegóły »
334. Statistica Data Miner Ekonometria,
statystyka i informatyka ekonomiczna,
Matematyka 
  szczegóły »
335. Sterownik Siemens S7-300     szczegóły »
336. Sterownik sygnalizacji ulicznej ASR-200xPL Transport  systemy sterowania ruchem drogowym, telematyka, wideodetekcja, inteligentne systemy transportowe, traffic control, telematics, videodetection, ITS,  szczegóły »
337. Sterownik sygnalizacji ulicznej MSR-2002 Transport  systemy sterowania ruchem drogowym, telematyka, wideodetekcja, inteligentne systemy transportowe, traffic control, telematics, videodetection, ITS,  szczegóły »
338. Sterowniki przemysłowe Automatyka i robotyka,
Technologie informacyjne,
Metody komputerowe w nauce 
  szczegóły »
339. Stół wibracyjny Budownictwo  Stół wibracyjny, Vibrating table  szczegóły »
340. Suszarka laboratoryjna WGL-125B Budownictwo  Suszarka, wilgotność Oven, water content  szczegóły »
341. Suszarka sublimacyjna próżniowa Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, suszenie proszków  szczegóły »
342. SVAN 924     szczegóły »
343. Svan 958 Budownictwo  First class integrating meter, acoustics, measurements, sound level meter, sonometr, pomniary akustyczne, miernik całkujący klasy pierwszej, izolacyjność akustyczna, pochłanianie dźwieku  szczegóły »
344. SVAN 958A - czterokanałowy, cyfrowy miernik poziomu drgań i dźwięku klasy 1, tukacz młotkowy - znormalizowane źródło dźwięków uderzeniowych, źródło dźwięków testowych. Budownictwo  akustyka budowlana, izolacyjność akustyczna. czas pogłosu, poziom uderzeniowy, airborne sound insulation, impact sound insulation, sound absorption  szczegóły »
345. Symulator obróbki cieplno-plastycznej Gleeble 3800 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Obróbka cieplno-plastyczna, badania plastometryczne, badania dylatometryczne, badania własności mechanicznych w podwyższonej temperaturze, symulator Gleeble 3800  szczegóły »
346. System AM125 do selektywnego laserowego spiekania Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
Rapid Prototyping, selektywne laserowe stapianie, SLM, additive manufacturing (AM), projektowanie i kształtowanie przyrostowe,  szczegóły »
347. System do impulsowej mikroobróbki laserowej Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Laserowa obróbka powierzchniowa, cięcie laserem.  szczegóły »
348. System do testowanie wczesnego skurczu betonu     szczegóły »
349. System ekstrakcyjny B-811 Biotechnologia roślin,
Biotechnologia środowiskowa,
Biogeochemia 
Automatic extraction system  szczegóły »
350. System kontroli dostępu do pomieszczeń Technologie informacyjne    szczegóły »
351. System Solarbox Inżynieria ochrony środowiska    szczegóły »
352. System telewizji przemysłowej Technologie informacyjne    szczegóły »
353. System wymuszający typu TIRAvib     szczegóły »
354. System wymuszający typu TIRAvib     szczegóły »
355. Środowisko programistyczne LabVIEW Metrologia i normowanie,
Automatyka i robotyka,
Elektronika 
LabVIEW  szczegóły »
356. Światłowodowy czujnik przemieszczeń Mechanika,
Budownictwo 
Vibration, building structures, displacement, drgania budowli, przemieszczenia, ugięcia  szczegóły »
357. Tachimetr Topcon GTS-700 Budownictwo,
Górnictwo,
Geodezja i kartografia,
Architektura i wzornictwo 
tyczenie, inwentaryzacja, monitoring, przemieszczenia  szczegóły »
358. TAM Air isothermal calorimeter     szczegóły »
359. Tegramin-5 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
Metalografia, szlifowanie, polerowanie, cięcie, inkludowanie  szczegóły »
360. Tensometryczne przetworniki siły w śrubie Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
  szczegóły »
361. Tensometryczne przetwornikii siły Mechanika,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
  szczegóły »
362. Termodesorber TurboMatrix 100 Inżynieria ochrony środowiska    szczegóły »
363. Termograwimetr ze spektrofotometrem Eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,
Energetyka cieplna 
  szczegóły »
364. Termowaga Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
weighing and heating in the gas stream; kinetics; reduction;   szczegóły »
365. Tester betonu CT1 (betonoskop) Budownictwo  metody nieniszczące, badanie ultradźwiękowe betonu, określanie wytrzymałości i jednorodności betonu w konstrukcji,  szczegóły »
366. TESTING Porozymetr 2.0333 Budownictwo  Porozymetr, Porosimeter  szczegóły »
367. TM300     szczegóły »
368. Trójosiowy czyjnik przyspieszeń     szczegóły »
369. Trybometr Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
370. Twardościomierz Rockwella ZWICK ZHR 4150 TK; Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
371. Twardościomierz uniwersalny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Technika w medycynie 
  szczegóły »
372. Twardościomierz Vickersa Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
373. UltramikrotwardościomierzVickersa Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
374. Uniwersalny Symulator i Analizator Procesów Metalurgicznych UMSA Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali,
Metody komputerowe w nauce 
Analiza termiczno-derywacyjna, UMSA, krystalizacja metali, mikrostruktura, faza, eutektyka, stopy magnezu i aluminium  szczegóły »
375. Uniwersalny wzmacniacz pomiarowy KWS 503C Eksploatacja maszyn  pomiar ciśnienia, pressure meausurement, przetwornik ciśnienia, czujnik ciśnienia, pressure transducer  szczegóły »
376. urządzenie do inkludowania próbek na gorąco SimpliMet® 1000 Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
inkludowanie, preparatyka, mikroskopia świetlna mounting, preparation, light microscopy  szczegóły »
377. Urządzenie do napylania Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
378. Urządzenie do otrzymywania nanorurek węglowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
379. Urządzenie do otrzymywania nanowłókien polimerowych w polu elektrostatycznym (Electrospinning), Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
380. Urządzenie do otrzymywania warstw atomowych metodą ALD Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
381. urządzenie do szlifowania i polerowania zgładów metalograficznych EcoMet 250/300 Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
szlifowanie, polerowanie, preparatyka, mikroskopia świetlna grinding, polishing, preparation, light microscopy  szczegóły »
382. Urzędzenie do badań udarowych   impact test, low-energy impact test, composite structures badania udarowe, niskoenergetyczne badania udarowe, struktury kompozytowe  szczegóły »
383. Vacuum casting system - stanowisko do odlewania w formach silikonowych Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn 
rapid prototyping, rapid toolong, vacuum casting, silicone mould,   szczegóły »
384. W pełni zintegrowane wielooperacyjne laserowe centrum obróbkowe Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  Laser włóknowy, laserowa obróbka powierzchniowa, cięcie laserem, napawanie, przetapianie  szczegóły »
385. Waga elektroniczna CAS BW-1 150 N Budownictwo  Waga elektroniczna, Electronic scale  szczegóły »
386. Waga elektroniczna hakowa GS-C-10T Budownictwo  Waga elektroniczna hakowa, electronic weight hook  szczegóły »
387. Waga precyzyjna PB3002 Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, badania cieczy porowej betonu  szczegóły »
388. Waga techniczna stołowa FCB 30K1, KERN&SOHN Budownictwo  Waga techniczna stołowa, technical weighing table  szczegóły »
389. Waga Wibra AJ-420CE     szczegóły »
390. wibrator Vibrax Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery,
Metalurgia,
odlewnictwo i przetwórstwo metali 
  szczegóły »
391. Wibrometr laserowy do pomiaru prędkości Budownictwo  Prędkość, badania dynamiczne  szczegóły »
392. Wielokanałowy system pomiarowy Budownictwo  przetwornik analogowo-cyfrowy tensometryczny (64 wejścia), indukcyjny (48 wejść) i analogowy (16 wejść), system rejestracji danych, mobilne stanowisko z okablowaniem, zestaw czujników indukcyjnych, digital and analog signal transducer, 64 strain gauges, 48 inductive gauges and 16 analog sensors  szczegóły »
393. Wielozadaniowa instalacja technologiczno-badawcza bardzo wysokiej prózni do wytwarzania i charakteryzacji nanostruktur materiałów półprzewodnikowych Elektronika    szczegóły »
394. Wiertnica WHG 168     szczegóły »
395. Wiskozymetr rotacyjny Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
396. Woltomierz wektorowy SR830 Metrologia i normowanie,
Elektrotechnika 
  szczegóły »
397. Wstrząsarka z zestawem sit Budownictwo  Uziarnienie gruntów, kruszyw, particle size testing of soil, aggregate  szczegóły »
398. Wtryskarka z suszarką, podajnikiem i termostatowaną formą Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
399. Wyparka próżniowa Biochemia,
Biotechnologia środowiskowa,
Naukowe podstawy ochrony przyrody,
Ochrona zasobów glebowych i rekultywacja gleb zdegradowanych,
Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
wód i gleb,
Geochemia,
Chemia rolna,
Gleboznawstwo 
evaporation system  szczegóły »
400. Wyparka próżniowa rotacyjna RVO 400 Budownictwo  diagnostyka konstrukcji żelbetowych, ciecz porowa betonu  szczegóły »
401. Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy S/TEM TITAN 80-300 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa  transmisyjna mikroskopia elektronowa, transmission electron microscopy nanomateriały, nanomaterials badania struktury i składu chemicznego materiałów, structural and chemical analysis of materials   szczegóły »
402. Wytłaczarka badawcza współbieżna dwuślimakowa z układem chłodzącym i układem granulującym Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
  szczegóły »
403. Wytrząsarka wibracyjna z kompletem sit Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa,
Ceramika,
polimery 
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, analiza sitowa  szczegóły »
404. wzmacniacz lock-in 5110 Fizyka,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
405. Wzmacniacz pomiarowy Mechanika,
Konstrukcja maszyn,
Technologia maszyn,
Eksploatacja maszyn,
Metrologia i normowanie 
  szczegóły »
406. Wzmacniacz pomiarowy MX840B QUANTUM Budownictwo    szczegóły »
407. Wzmacniacz tensometryczny ESAM Traveller 1   pomiary tensometryczne  szczegóły »
408. Zasilacz diod laserowych ITC 510     szczegóły »
409. Zasilacz diod laserowych LDC 500 Fizyka    szczegóły »
410. Zasilacz wysokiego napiecia ZWN-42     szczegóły »
411. Zestaw akcelerometrów do pomiaru przyspieszeń Budownictwo  Przyspieszenia, dynamika  szczegóły »
412. Zestaw aparatury do badań konsystencji i gęstości mieszanki betonowej (aparat VE-BE, stożek Abramsa, stolik rozpływowy, naczynie stożkowe) Budownictwo  aparat VE-BE, stożek Abramsa, stolik rozpływowy, naczynie stożkowe, VE-BE consistometer apparatus, Abrams concrete slump cone, dispersion table, conical dish  szczegóły »
413. Zestaw czujników indukcyjnych do pomiaru przemieszczeń w zakresie: 0-25, 0-50 mm, Budownictwo  Przemieszczenia, dynamika  szczegóły »
414. Zestaw czujników mechanicznych do pomiaru przemieszczeń w zakresie: Budownictwo  Przemieszczenia, badania statyczne  szczegóły »
415. Zestaw do badania nośności i zagęszczenia metodą płyty statycznej VSS Budownictwo  Nośność warstw, nośność gruntu, nośność podbudowy, zagęszczenie warstw, zagęszczenie gruntu, zagęszczenie podbudowy, bearing capacity of subgrade, road construction, layers, compaction,   szczegóły »
416. Zestaw do badania wskaźnika piaskowego SE Budownictwo  Wskaźnik piaskowy, wysadzinowość gruntów, wysadzinowość kruszyw, sand equivalent, frost heave,   szczegóły »
417. zestaw do monitoringu wód podziemnych Geochemia,
Geochemia 
  szczegóły »
418. Zestaw do monitoringu wód podziemnych Hydrochemia    szczegóły »
419. zestaw do oceny mikroklimatu Klimatologia,
Technologie informacyjne 
  szczegóły »
420. Zestaw do wielokrotnego kątowego kanałowego prasowania ECAP PHBJ-4     szczegóły »
421. Zestaw inspekcyjny do pomiaru rys, temperatury, powłok malarskich i cech fizycznych betonu Budownictwo  Temperatura, rysy, inspekcja, przegląd  szczegóły »
422. Zestaw niwelatorów precyzyjnych, Budownictwo  przemieszczenia, osiadania, pomiary wysokościowe  szczegóły »
423. Zestaw oprzyrządowania do skręcania pod wysokim ciśnieniem HPT PHJB-5     szczegóły »
424. Zestaw próżniowy do oznaczania gęstości MMA Budownictwo  Mieszanki mineralno-asfaltowe, zagęszczenie MMA, gęstość MMA, Hot mix asphalt, compaction of HMA, HMA density  szczegóły »
425. Zestaw składający się z bramek optycznych do pomiaru prędkości pojazdów Budownictwo  Prędkość pojazdów, badania dynamiczne  szczegóły »
426. Zestaw wiertniczy do wierceń ręcznych Budownictwo,
Inżynieria ochrony środowiska,
Geologia i geofizyka stosowane 
sondowanie geotechniczne, rozpoznawanie warunków gruntowo-wodnych, pobieranie próbek gruntów, dokumentowanie geotechniczne  szczegóły »
427. Zestaw wzmacniaczy pomiarowych umożliwiający pomiar odkształceń w 32 punktach pomiarowych Budownictwo  Odkształcenie, badania statyczne i dynamiczne  szczegóły »
428. Zetasizer S90, Z90 Technologie chemiczne oraz inżynieria chemiczna i procesowa,
Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa 
  szczegóły »
429. Zgłady metalograficzne i próbki materiałów wykorzystywanych w dydaktyce Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa    szczegóły »
430. ZN-T „EKO-LAB”, laboratoryjna kruszarka szczękowa LAB-02-200 Budownictwo  laboratoryjna kruszarka szczękowa, laboratory jaw crusher  szczegóły »